Formular inscriere Scoala de Patinaj EduSport septembrie 2018- iunie 2019
CONSIMTAMANT cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice- versiunea 01- 2018 Asociatia Clubul Sportiv EduSport, colectează si procesează mai multe categorii de date personale apartinand persoanelor fizice incluse in programele proprii si in toate activitatile legate de sport, si in mod expres patinaj, la nivel naţional si internaţional, ceea ce, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, il califica drept Operator al acestor date cu caracter personal.

2. Tipurile de date cu caracter personal colectate
ACS EduSport prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor fizice incluse in programele proprii:
2.1. Date personale de identificare: nume, prenume, porecla, semnătură, adresa, varsta, data si locul naşterii, sex, telefon, email, CNP, seria si număr CI, paşaport (daca este cazul), cetăţenie, conturi social media, nume si prenume reprezentant legal, date privind numărul contului bancar, fotografii;
2.2. Date privind caracteristicile fizice, după caz: inaltime, greutate;
2.3. Date privind starea de sanatate, după caz;
2.4. Date privind studiile: instituţii de invatamant absolvite, cursuri, diplome etc;
2.5. Datele privind rezultatele obţinute de persoanele vizate la competiţii, după caz;
2.6. Date privind apartenenţa la Clubul sportiv/Federatia/Scoala/Structura organizatorica de care aparţine persoana vizata, după caz;
2.7. Imaginile dumneavoastră de grup sau individuale, statice sau in mişcare surprinse in cadrul si in legătură cu participarea la programele Asociatiei Clubul Sportiv EduSport, după caz;

3. Date cu caracter special ale personelor fizice incluse in programele Asociatiei Clubul Sportiv EduSport

ACS EduSport nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

ACS EduSport prelucrează date speciale ale persoanelor fizice incluse in programele si activitatile ACS EduSport in ce priveşte starea de sanatate, doar in cazul in care aceste date sunt furnizate direct de către persoana vizata, caz in care ACS EduSport are obligaţia de a obţine consimţământul, iar atunci când astfel de date ii sunt furnizate de terti, aceştia se ocupa nemijlocit de obţinerea consimţământului privind colectarea si transmiterea acestora către ACS EduSport.

4. Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

4.1. Prelucrarea datelor in vederea încheierii si executării unui Contract la care persoana vizata este parte (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament);
4.2. Prelucrarea datelor in vederea îndeplinirii unor obligaţii legale care ii revin conform dispoziţiilor si reglementarilor legislaţiei naţionale privitoare la activitatea sportiva)- (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament);
4.3. Prelucrarea datelor in conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulament, respectiv cu art. 6, alin. (1) lit. a) din Regulament.

5. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către ACS EduSport in scopul de a sprijini si contribui la desfasurarea activitatii ACS EduSport in concordanta cu prevederile Statutului si regulamentelor ACS EduSport, conform legii aplicabile, după cum urmeaza:
5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (I) lit. b) din Regulamentul UE privind protecţia datelor, respectiv in vederea executării Contractelor incheiate cu Persoanele vizate (datele sunt procesate pentru intocmirea documentaţiilor fiscale - deconturi privind cheltuielile ocazionate de cazare, masa, indemnizaţii, cheltuieli specifice, documente de transport si cazare, finanţarea pentru programele privind activitatea de promovare a sportului de performanta (sportivii si colectivului tehnic), acordarea unor burse, precum si pentru finanţarea contractelor).
5.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea transmiterii informatiilor privind cursurile oferite de ACS EduSport, modificarile aparute in program sau orice alta informatie utila legata de participarea la cursurile ACS EduSport, transmiterea de oferte si informatii
5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea acordării de premii obţinute la diferite competiţii sau activitati sportive organizate sub egida ACS EduSport, federatiilor de resort sau a altor institutii
5.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul UE privind protecţia datelor, cum ar fi pentru efectuarea unor controale medicale, in vederea obţinerii avizului medical favorabil pentru practicarea sportului de performanta;
5.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b), din Regulamentul UE privind protecţia datelor in vederea stabilirii masurilor pentru echipamentele distribuite sportivilor;
5.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament in scopul participării la evenimentele organizate de ACS EduSport, de federatiile la care este aceasta afiliata sau competitii autorizate de acestea;
5.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul soluţionării cererilor si adreselor instituţiilor publice conform competentelor legale ale acestora, in temeiul articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecţia datelor;
5.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea eliberarii diplomelor, adeverintelor, documentelor necesare in vederea motivarii absentelor si pentru dosarele de bursa;
5.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul achizitionarii documentelor de calatorie si prelucrarea documentelor necesare calatoriilor;
5.10. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de statistica;
5.11. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea asigurarii accesului in bazele sportive/patinoar
5.12. Prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea incheierii abonamentelor pentru cursurile sportive si a platilor fiscale;
5.13. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul UE privind proiecţia datelor in vederea selecţiei sportivilor care sunt eligibili pentru a accede in loturi de pregătire sportive superioare precum si in vederea realizării unei statistici referitoare la rezultatele obţinute de sportivi;
5.14. Prelucrarea datelor personale ale reprezentanţilor legali pentru sportivii minori precum si a altor documente prin care este necesar acordul reprezentantului legal al minorului pentru a putea accede la activitati sportive;
5.15. Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul UE privind protecţia datelor cu caracter personal referitoare la imaginile de grup sau individuale, statice sau dinamice apartinand sportivilor in echipament de concurs si de reprezentare, realizate in legătură cu participarea la evenimentele organizate/sustinute de ACS EduSport sau Federatiile de resort si activitatile de promovare susţinute in contextul organizării, precum si de publicitate a partenerilor si sponsorilor ACS EduSport, nelimitat in timp si in teritoriu, conform deciziei exclusive a organelor de conducere.

In anumite situatii, ACS EduSport poate modifica politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările in legislaţie, in practicile noastre de preluare si utilizare a datelor personale sau in progresele tehnologice. In cazul in care aducem modificări ce afecteaza modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificări vor fi evidentiate. Prin urmare, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultata periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici si practici.

6. Imaginile si inregistrarile video care fac obiectul prezentei vor fi utilizate in următoarele scopuri:
6.1. publicarea pe Internet a activitatii ACS EduSport pe site-urile www.scoaladepatinaj.com, www.scoaladepatinaj.ro, www.edusportclub.ro, www.edusportclub.com, paginile gestionate de ACS EduSport pe Facebook, Google+, Youtube, Instagram, Twitter, etc.
6.2. transmiterea de către beneficiar a imaginilor subiectului către tertii companii de presa, reclama si publicitate, in scopul de publicitate si promovare a serviciilor ACS EduSport
6.3. publicarea imaginii foto/video in incinta bazei sportive/stradal, in vederea promovarii activitatii ACS EduSport
6.4. publicare pe terminale video/online in timpul competitiilor sportive
6.5. publicarea imaginii in scop de promovare a activitatii ACS EduSport in materiale tiparite: cataloage, fiyere, etc
6.6. inregistrari pentru asigurarea pazei si sigurantei
6.7. inregistrari video pentru securizarea informatiilor
6.8. inregistrari video pentru transmisiile tv
6.9. inregistrari audio pentru transmisiile radio

7. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
In fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
7.1. ACS EduSport si personalului acesteia, forurilor superioare ce au drept de acces la datele persoanelor vizate, sponsorilor cu care ACS EduSport a încheiat Contracte de sponsorizare in vederea susţinerii sportivilor sau activitatii sportive;
7.2. Institutiilor publice implicate in mod direct sau indirect in cazul temeiului legal;
7.3. Federatii de resort
7.4. Furnizorii de servicii medicale;
7.5. Furnizorii de bunuri si prestatori de servicii;
7.6. Furnizoriilor de activităti de instruire;
7.7. Alţi furnizori de bunuri si prestatori de servicii, in scopul executării contractelor comerciale.
7.8. Organele abilitate ale statului in cazul aparitiei unui incident de securitate

8. Transferul datelor cu caracter personal
ACS EduSport poate transfera datele cu caracter personal catre:
8.1. Companii din grup si terte (ex Federatii, ONG-uri) implicate in competitii sportive, tabere, cantonamente;
8.2. Autoritatii de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), institutii ale statului in cazul in care exista un interes legitim;
8.3. Serviciului extern de contabilitate;
8.4. Unitati de cazare;
8.5. Companii de publicitate
8.6. Publicarea in mediul online
Datele transmise terţilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea către un anumit tert.

9. Durata pastrarii datelor personale.
In cadrul scopurilor legate de activitatea ACS EduSport, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp intr-un loc sigur si in conformitate cu condiţiile si prevederile legale, astfel:
9.1. pe perioada desfăşurării Contractului in vigoare si, in situaţia unui litigiu, pe parcursul soluţionării acelui litigiu, precum si in conformitate cu legislaţia in vigoare atat timp cat avem obligaţia legala de a păstră Contractele;
9.2. datele dvs. care sunt necesare in scopul eliberării avizelor medicale vor fi procesate pe perioada de timp necesara in vederea indeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabila in materie;
9.3. datele legate de plaţi/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;
9.4. datele privind imaginile de grup sau individuale, statice sau dinamice apartinand participanţilor la evenimentele Asociatiei Clubul Sportiv EduSport vor fi stocate pe o perioada nelimitata;
9.5. de asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate si pe durata existentei unei obligaţii legale pentru pastrarea datelor dvs., respectiv pe durata de existenta a unui alt temei justificativ legal, in conformitate cu exigentele art. 5 din Regulamentul General UE privind protecţia datelor.
In cazul in care persoana vizata isi retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale, operatorul va proceda la implementarea corespunzatoare a acestei cereri cu respectarea cerintelor legale.

Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care prelucrarea este in scopuri de arhivare in interes public, pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si informare, pentru respectarea unei obligatii legale si pentru constatarea, exercitarea si apararea unui drept in instanta. In aceste situatii operatorul poate pastra datele personale apartinand persoanei vizate numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de asigurarea securitatii lor dupa caz ex. pseudonimizare, izolare baza de date, criptare baza de date, adoptarea masurilor corespunzatoare de control acces etc.

10. Obligatiile si drepturile operatorului
10.1. Operatorul este pe deplin responsabil de respectarea obligatiilor impuse de legislatia cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si, incepand cu data de 25 mai 2018, este obligat sa respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date. In cazul in care vor ramane valabile, se vor aplica in continuare prevederile Ordinului nr. 52/2002 privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, precum si a celorlalte prevederi legislative in vigoare.
10.2. ACS EduSport va lua toate masurile necesare impotriva utilizarii, reproducerii, divulgarii, transferarii, dezvaluirii sau publicarii neautorizate a Datelor cu Caracter Personal colectate de la persoana vizata si va folosi Datele cu Caracter Personal pentru realizarea scopurilor prelucrarii.
10.3. ACS EduSport declara si garanteaza ca personalul propriu a fost informat cu privire la drepturile si obligatiile pe are le au in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, informandu-le in mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor.

11. Drepturile persoanei vizate
In conformitate cu cerintele privind protectia datelor personale, persoana vizata/ angajatul are dreptul de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal furnizate:
11.1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
11.2. Dreptul la rectificare
11.3. Dreptul la ştergerea datelor sau ..dreptul de a fi uitat”
11.4. Dreptul de a va retrage consimţământul
11.5. Dreptul la restrictionarea prelucrării
11.6. Dreptul la portabilitatea datelor
11.7. Dreptul la opoziţie
11.8. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.
11.9. Dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competenta privind protecţia datelor
11.10. Dreptul de a va adresa justiţiei.
11.11. Dreptul de a solicita incetarea prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate.

12. Dispozitii finale
Asociatia Clubul Sportiv EduSport garanteaza faptul ca prelucrează datele dvs. in condiţii de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrităţii si confidenţialităţii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General UE.
Informatiile personale colectate nu vor fi utilizate in niciun alt scop decat cel prevazut mai sus in acest document. Prelucrarea se face prin mijloace automatizate si manuale.

Puteti sa va schimbati oricand preferintele pentru comunicarea cu Asociatia Clubul Sportiv EduSport.
Daca doriti sa verificari acuratetea informatiilor pe care le avem despre dvs. sau doriti sa modificati, actualizati sau stergeti informatiile dvs personale pe care ACS EduSport le prelucreaza, va puteti adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, prin: email la office@edusportclub.com sau prin posta la str. Slt. Stanescu Gheorghe, nr. 1, bl. 213, sc. A, et. 10, ap. 42, sect. 2, Bucuresti.

Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucureşti, Romania; Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212; http://www.dataprotection.ro; anspdcp@dataprotection.ro;

Prin semnarea acestui document persoana vizata este de acord cu prelucrarea tipurilor de date specificate, in scopurile mentionate pentru prelucrare.

Disclaimer: In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dvs, nu vom putea folosi informatiile furnizate de dvs pentru a inscrie copilul, drept urmare nu vom putea sa va contactam.
Dacă sunteți de acord cu furnizarea informațiilor solicitate și prelucrarea acestora conform celor specificate în acest formular, vă rugăm să tastati in casuta de mai jos "De acord" urmat de numele si prenumele dvs. Inscrierea efectiva la cursul de patinaj se va realiza pe urmatoarea pagina a formularului. *
Your answer
I. Inscrierea la cursurile Scolii de Patinaj EduSport
-> Inscrierea la cursuri se poate face doar online pe site-ul www.scoaladepatinaj.com

-> Numarul locurilor este limitat pentru fiecare grupa in parte. Ocuparea locurilor vacante se va face in ordinea inscrierii la cursuri.

• La grupele de incepatori si intermediari, un instructor se va ocupa de un numar de 12-14 cursanti, iar grupele pot avea 24-28 de copii.
• La grupele de avansati, instructorul va decide numarul de copii selectati in aceste grupe, in functie de nivelul cursantilor (aprox 20 de copii/instructor).
• Selectia pentru grupa de avansati gold se va realiza din randul membrilor ACS EduSport, participanti la grupele “Avansati bronze” si “Avansati Silver”, in functie de nivelul de pregatire al acestora.

-> Grupa/ ora la care va fi incadrat cursantul, va fi comunicata dupa inscriere, urmand ca programarea finala a orei sa fie stabilita dupa prima ora de curs.

-> Avansarea copiilor de la o grupa la alta se va face de catre instructori doar in momentul in care cursantul va realiza corect elementele tehnice necesare pentru elementele lucrate la urmatoarea grupa.

In cazul in care, in momentul in care va inscrieti, nu mai sunt locuri vacante, veti fi trecuti pe o lista de asteptare. In momentul in care se elibereaza un loc veti fi anuntat prin intermediul e-mailului pus la dispozitie de dvs (va rugam sa adaugati scoala.de.patinaj@gmail.com in agenda dvs de email pentru a evita ca e-mailul nostru sa fie blocat de filtrul de spam).

II. Preturi
III. Program
IV. Plata abonamentului si a serbarilor:
V. Regulament Scoala de Patinaj EduSport 2018-2019
1. Copilul minor trebuie sa aiba acceptul parintelui de a intra pe gheata si de a participa la curs, iar parintele este raspunzator pentru aceasta initiativa si pentru echipamentul de protectie pe care il va/nu-l va purta copilul pe parcursul cursului (patine, casca de protectie, genunchiere, cotiere, etc);

2. Participantul la curs trebuie sa aiba varsta minima de 3 ani si capacitatea de a comunica si intelege ce ii transmite instructorul;

3. La prima sedinta de curs, parintele/tutorele legal va completa o fisa de inscriere, in care va declara pe proprie raspundere daca fiul/fiica sa este “Apt pentru efort fizic”.

4. Tutorele sau participantul trebuie sa informeze instructorul despre problemele de sanatate temporare si/sau daca apar probleme medicale in timpul desfasurarii cursului.

5. Inscrierea la cursuri se poate face doar online pe site-ul www.scoaladepatinaj.com

6. Numarul locurilor este limitat pentru fiecare grupa/ora in parte. Ocuparea locurilor vacante se va face in ordinea inscrierii la cursuri.

7. Taxa de membru se achita o singura data pe sezon, la inscrierea la cursurile noastre.

8. Abonamentele se pot utiliza doar in cadrul unui singur modul de 4 sau 5 saptamani, conform perioadei pentru care se achizitioneaza abonamentul.

9. Prezenta la cursuri este obligatorie! Sedintele achitate si neefectuate nu se pot reporta/recupera in cadrul modulelor urmatoare.

10. In cazul in care se lipseste din motive medicale, se poate recupera o singura sedinta/modul, cu conditia prezentarii unei scutiri de la medicul de familie.

11. Rezervarea unui loc pentru urmatorul modul se va face prin achizitionarea abonamentului aferent acelui modul, in perioada prevazuta in calendarul cursurilor. In cazul in care abonamentele nu sunt achitate in perioada respectiva, locul este declarat din nou vacant, urmand sa inscriem urmatoarea persoana de pe lista. Regula se aplica atat pentru non-membri, cat si pentru membri.

12. Prezenta la curs se face cu minimum 20 minute inainte de intrarea pe gheata, pentru efectuarea incalzirii.

13. Grupa/ ora la care va fi incadrat cursantul, va fi comunicata dupa inscriere, urmand ca programarea finala a orei sa fie stabilita dupa testarea efectiva a cursantului (in prima ora de curs).

14. Selectia cursantilor pentru grupa “Avansati Gold” va fi realizata de catre antrenorul acestei grupe, in baza unor elemente tehnice pe care trebuie sa le execute sportivii.

15. Avansarea copiilor de la o grupa la alta se va face de catre instructori doar in momentul in care cursantul va realiza corect elementele tehnice necesare pentru elementele lucrate la urmatoarea grupa.

16. Fiecare instructor se va ocupa de un numar de 12-14 cursanti/sedinta.

17. Intrarea pe patinoar se face doar pe baza abonamentului.

18. Intrarea pe patinoar se face doar pe poarta principala sau prin locul indicat de instructori. Este interzis accesul peste mantinela.

19. Toti copiii vor participa la cursuri echipati astfel: patine, manusi, tinuta sport, echipament de patinaj, fara bijuterii sau accesorii vestimentare care sa atarne. De asemenea, parul trebuie sa fie strans in coc.

20. La grupele de intermediari si avansati sunt obligatorii patinele speciale de patinaj artistic.

21. Servirea de mancare si bauturi pe aria ghetii nu este permisa in timpul antrenamentelor. Instructorii vor oferi pauze organizate pentru hidratare;

22. Participantii la curs nu au voie sa foloseasca, pe gheata, obiecte straine patinoarului;

23. Participantii la curs trebuie sa comunice cu instructorul si sa fie foarte atenti la indicatiile acestuia;

24. Sa se respecte organizarea cursului si sa se evite interactionarea dintre parinti si copii;

25. Jocul pe gheata nu este permis cu exceptia cazurilor in care face parte din pregatirea cursului;

26. Patinele inchiriate de la patinoar trebuie pastrate cu grija, nefiind acceptata pasirea cu ele pe gresia, marmura sau in alte spatii din afara ariei patinoarului;

27. Parasirea ghetii inainte de finalizarea cursului (in cazul nevoilor urgente- de folosire a toaletelor) se face prin invoirea de la instructor si numai in prezenta tutorelui.

28. Instructorii si asistentii patinoarului nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de incident sau accident provocat prin abaterea participantilor la curs de la normele de mai sus. Mentionam ca, prin natura acestui sport, fiecare dintre cursanti poate prezenta un risc de accidentare, care poate fi minimalizat daca participantul la curs respecta indicatiile instructorilor si urmareste programul impus de catre acestia.

29. Asociatia Clubul Sportiv EduSport isi rezerva dreptul de a fotografia si inregistra audio-video cursurile si spectacolele. Materialele vor fi utilizate pentru promovarea activitatii.

30. In sezonul 2017-2018, comunicarea informatiilor cu privire la activitatea Scolii de Patinaj (cursuri, serbari, modificari in program, etc) se va face prin e-mail, pe site-ul www.scoaladepatinaj.com si pe pagina de facebook a Scolii de Patinaj https://www.facebook.com/ScoaladePatinaj .

VI. Datele cursantului
Numele si prenumele copilului *
Your answer
Data nasterii copilului *
Your answer
Adresa de e-mail: *
Datele dvs. nu vor fi facute publice. Vor fi utilizate pentru o cat mai buna comunicare a informatiilor furnizate de Scoala de Patinaj.
Your answer
Telefonul dvs: *
Datele dvs. nu vor fi facute publice. Vor fi utilizate pentru o cat mai buna comunicare a informatiilor furnizate de Scoala de Patinaj.
Your answer
De unde ati aflat de cursurile oferite de Scoala de Patinaj *
Your answer
Fiul/fiica dvs a mai participat la cursurile Scolii de Patinaj, la grupa: *
Required
Daca participati pentru prima oara la cursurile noastre, va rugam sa ne spuneti daca copilul dvs a mai patinat pana acum, iar in cazul in care stie sa patineze, va rugam sa ne precizati ce elemente stie sa realizeze: *
Your answer
Pentru o mai buna gestionare a locurilor disponibile, va rugam sa ne precizati daca doriti ca fiul/fiica dvs sa participe: *
Required
Va rugam sa ne spuneti daca doriti ca fiul/fiica dvs sa devina membru A.C.S. EduSport si sa beneficieze de tarifele preferentiale expuse mai sus: *
Pentru a beneficia de facilitatile oferite membrilor, taxa de membru se va achita inainte de achizitionarea primului abonament.
Required
Sunteti de acord cu Regulamentul prezentat mai sus? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.