แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องมินิเธียเตอร์ ห้องมินิสตูดิโอ และห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจการบริการ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับ พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2.สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
3.หน่วยงาน *
4.ห้องที่ใช้บริการ *
ส่วนที่2 โปรดเลือกความพึงพอใจตามหัวข้อที่สอบถาม
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอน *
5
4
3
2
1
1.1มีขั้นตอนการให้บริการชัดเจน
1.2มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบริการให้เห็นชัดเจนผ่านสื่อต่างๆ
1.3ระยะเวลาของการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม
2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.2บุคลากรสามารถให้คำแนะนำในการใช้บริการห้องได้
2.3บุคลากรมีความกระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการด้วยความรวดเร็ว
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายทึบแสงเพียงพอ สามารถใช้งานได้
3.2ระบบจองห้องผ่านระบบออนไลน์มีความสะดวก ใช้งานง่าย และเหมาะสม
3.3มีอุปกรณ์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวก เช่น โทรศัพท์
3.4อาคารสถานที่มีความมั่นคงปลอดภัย
3.5แสงไฟส่องสว่างเพียงพอ
3.6ระบบเสียงใช้งานได้ดี
4.ด้านคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
4,1ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายทึบแสงมีความคมชัด สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
4.2ความสะอาดภายในห้อง
4.3ข้อมูลในระบบจองห้องผ่านระบบออนไลน์มีความถูกต้อง
5.ด้านระบบสารสนเทศหน้วยงาน *
5
4
3
2
1
5.1ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ บนระบบจองห้องผ่านระบบออนไลน์
5.2ความสะดวกในการเข้าถึงระบบจองห้องผ่านระบบไลน์จากอุปกรณ์ เช่น มือถือ แทปเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
5.3ระบบจองห้องผ่านระบบออนไลน์สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
5.4ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้บริการห้อง
ส่วนที่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms