แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเลือกคำตอบให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
https://fms.srru.ac.th/
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานะ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์
ด้านเนื้อหา
1.มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.มีมากกว่า 1 ภาษาสำหรับผู้ใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
1.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
1.เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse