แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรียน นักเรียน/นักศึกษา/บุคคลทั่วไป
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความประสงค์พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ขอขอบคุณ

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question