แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการบริหารการจัดการศึกษาของ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.28
คำชี้แจง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.28
แบบประเมิน มี 2 ตอน
   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ประเมิน ให้ท่านตอบข้อมูลตามสถานภาพจริงที่ท่านเป็นอยู่
   ตอนที่ 2 ประเด็นการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และความคิดเห็น  ประกอบด้วย
1) ความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.28 ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 งาน (การบริหารงานด้านวิชาการ, ด้านงบประมาณ, ด้านบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป
2) ความพึงพอใจในการบริการของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.28 ทั้ง  3  ประเด็นย่อย ให้ท่านพิจารณาตามประเด็นการประเมิน แล้วประเมินว่าท่านมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.28 ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับใด โดยทำเครื่องหมาย/ ลงในช่องว่างของระดับนั้น ๆ ดังนี้
ระดับ 1   มีความพึงพอใจน้อยมาก
ระดับ 2   มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 3   มี่ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 4   มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 5   มีความพึงพอใจมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ประเมิน
Clear selection
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.28 ประเด็นย่อยที่ 1 ความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.28 ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 งาน  (การบริหารงานด้านวิชาการ, ด้านงบประมาณ, ด้านบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป)
1. การบริหารงานด้านวิชาการ
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
1.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวน การเรียนรู้
1.2 การพัฒนาและใช้สื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
1.3 การนิเทศการศึกษา
1.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี กีฬาฯ
Clear selection
2. การบริหารงานด้านงบประมาณ
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
2.1 การขอยืมเงินราชการ
2.2 การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
2.3 การขอรับเงินค่ารักษา/การศึกษาบุตร
2.4 การเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/ค่าสิ่งก่อสร้าง/ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)
2.5 การให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
Clear selection
3. การบริหารงานด้านบุคคล
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
3.1 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 การวางแผนด้านอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จ ความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.6 การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา
Clear selection
4. การบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
4.1 การดำเนินงานของระบบงานสารบรรณ และระบบ e-Office
4.2 การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
4.3 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม ผลงาน และข้อมูลข่าวสารของสพป.เพชรบุรี เขต 1
4.4 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
4.5 การดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
Clear selection
ประเด็นย่อยที่ 2 ความพึงพอใจในการบริการ และการอำนวยความสะดวกของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.28 ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 ด้าน
1. ด้านอาคารสถานที่
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
1.1 การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
1.2 การให้บริการและความสะดวกการใช้ห้องประชุม
1.3 การให้บริการและความสะดวกที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
1.4 การให้บริการและความสะดวกการใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
1.5 การให้บริการและความสะดวกการใช้ห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน
Clear selection
2. ด้านสวัสดิการ
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
2.1 การจัดให้บริการร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
2.2 การจัดบริการสถานที่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ และเอกสารความรู้
2.3 การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับคนคว้างทางอินเตอร์เน็ต
2.4 การให้บริการน้ำดื่ม สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 การบริการสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ใช้บริการ
Clear selection
3. ด้านข้อมูลข่าวสาร
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
3.1 ประสิทธิภาพการจัดให้บริการเผยแพร่ ของสำนักงานเขตพื้นที่
3.2 ช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสำนักงานเขตกับผู้รับบริการที่หลากหลาย
3.3 ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูล ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่
3.4 ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการมีความครอบคลุมทุกมิติ
3.5 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ
3.6 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน ทันสมัย
Clear selection
ประเด็นย่อยที่ 3 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. 28
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
1. มีระบบการให้บริการ เป็นขั้นตอน คล่องตัว ไม่ซับซ้อน
2. กำหนดระยะเวลาการให้บริการตามสภาพงานอย่างเหมาะสม
3. มีคำแนะนำ เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการชัดเจน
4. มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
5. มีตู้รับความคิดเห็นในการให้บริการ
6. มีการให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการอย่างเคร่งครัด
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy