แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3021206 ปฏิบัติการครัวการบิน
แบบประเมินการสอนนี้ ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้นักศึกษาประเมินตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และ ข้อมูลของนักศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่อย่างใด
Email address *
ชื่อ - สกุล *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ม.นวมินทราธิราช.