แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (งานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา)
ข้อมูลหรือความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดกรอกแบบสอบถามทุกข้อด้วยตัวของท่านเอง ตามความคิดเห็นและเป็นจริง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์ ผู้มารับบริการใช้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. เพศ *
Required
2. ชั้น/ปี/กลุ่มผู้รับบริการ *
Required
3.คณะ *
Required
4.ระยะเวลาที่ใช้ในการติดต่อ *
Required
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ด้านรูปลักษณ์) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการจัดเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการติดต่อ
สถานที่ให้บริการ มีที่นั่งรอรับบริการที่เพียงพอ
แบบฟอร์มเอกสารคำร้องมีขั้นตอน เข้าใจง่าย
มีอุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมให้บริการเช่น คอมพิวเตอร์ ปากกา ฯลฯ
ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ด้านความน่าเชื่อถือ) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลที่ท่านได้รับมีความถูกต้อง เป็นประโยชน์
การอธิบายแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ชัดเจน
การให้บริการเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ด้านการตอบสนอง) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านได้รับบริการทันที เมื่อมาติดต่อ
มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีความรวดเร็ว
มีระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วผ่านทางFacebook
มีระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารของสำนักส่งเสริม
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา
ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ด้านการสร้างความมั่นใจ) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านได้รับบริการตรงตามความต้องการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถตอบข้อสงสัยและให้คำแนะนำได้ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบนหาประโยชน์ในทางมิชอบ
มีระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วผ่านทางFacebook
ข้อมูลนิสิตนักศึกษามีปลอดภัย มีการคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ด้านการดูแลเอาใจใส่) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่วงเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการช่วงเวลา 12.00-13.00น.
เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างใจเย็นและสุภาพ
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น ยินดีในการให้บริการ
เจ้าหน้าผู้ให้บริการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมให้เกียรติ และให้ความสำคัญกับผู้มาติดต่อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service