แบบสอบถามทัศนคติและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นในเรื่องของทัศนคติและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบคำถามตามความจริงและครบถ้วนทุกข้อคำถาม การศึกษาครั้งนี้ได้คำนึงถึงจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัด คำตอบของแต่ละท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะนำคำตอบของแต่ละท่านไป รวมกันและนำเสนอเฉพาะภาพรวมของข้อมูลเท่านั้น
2. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่่ 2 ความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฯ
ส่วนที่ 3 ความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
ส่วนที่ 4 ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฯและหลักสูตร
ส่วนที่ 5 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ
2. อายุ (ปี)
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. สาขาที่จบมา (ระดับการศึกษาสูงสุด)
5. หน่วยงาน/สังกัด
6. ตำแหน่งทางวิชาการ
7. ประสบการณ์ในการทำวิจัย (ปี)
ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฯ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
มากที่สุด หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับปานกลาง
น้อย หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับน้อยที่สุด
ข้อคำถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
2. การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
4. การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
5. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
6. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
7. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
8. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
9. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
10. การวัด สร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
11. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
ส่วนที่ 3 ความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
มากที่สุด หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับปานกลาง
น้อย หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับน้อยที่สุด

ข้อคำถาม (หลังจากเข้าร่วมโครงการฯท่านต้องการพัฒนา…)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนในการทำวิจัย
2. ความรู้ ความสามารถตลอดเวลาโดยค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ สื่อออนไลน์ เป็นต้น
3. คิดโจทย์วิจัยอย่างไร ให้เกิดการบูรณาการ
4. เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย
5. ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ
6. ความรู้การวิจัยเชิงปริมาณ
7. งานวิจัยเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
8. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ
9. การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
10. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมอื่นๆ นอกจาก SPSS ATLAS.ti
11. งานวิจัยเพื่อนำผลงานไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์
12. นวัตกรรมงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
13. งานวิจัยที่จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้ตามนโยบาย Thailand 4.0
ส่วนที่ 4.1 ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฯ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับปานกลาง
น้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับน้อยที่สุด
ข้อคำถาม (ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฯ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. โครงการฯที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของท่านในเรื่องสร้างนักวิจัย
2. โครงการฯที่จัดตรงกับความต้องการของท่านในเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านวิจัย
3. วิทยากร(แม่ไก่)มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
4. วิทยากร(แม่ไก่)บรรยายเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ท่านศึกษาอยู่
5. มีการดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
6. มีการดำเนินกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้
7. กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้ท่านมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อใช้ในวิชาชีพของท่านได้
8. วิทยากร(แม่ไก่)เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ส่วนที่ 4.2 ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฯที่มีต่อหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งกับประเด็นนี้
เห็นด้วย หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับประเด็นนี้
เฉยๆ หมายถึง ท่านเฉยๆ กับประเด็นนี้
ไม่เห็นด้วย หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประเด็นนี้
ข้อคำถาม ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฯที่มีต่อหลักสูตร (ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรม รูปแบบการอบรม และระยะเวลาในการอบรม)
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1. หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
2. หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานท่าน
3. หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
4. หลักสูตรมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม เหมาะสมในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
5. หัวข้อปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
6. หัวข้อการกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
7. หัวข้อการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
8. หัวข้อการออกแบบการวิจัย
9. หัวข้อการวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
10. หัวข้อหลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
11. ควรมีหลักสูตรเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มเป้าหมาย
12. จำนวนชั่วโมงในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม
13. จำนวนสมาชิกที่แบ่งในกลุ่มย่อย เอื้อต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม
14. ผู้จัดโครงการควรจัดการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 5 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
มากที่สุด หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง
น้อย หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. นำไปใช้ในการเรียน
2. นำไปใช้ในการสอน
3. นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชุมชน
4. นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในหน่วยงาน
5. นำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน
6. นำไปใช้ในการสร้างเครือข่ายในการทำงาน
7. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
8. นำไปถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชน
9. นำไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง
10. นำไปใช้ในการเขียนข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอขอบพระคุณท่านสำหรับการเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms