แบบสอบถามทัศนคติและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นในเรื่องของทัศนคติและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบคำถามตามความจริงและครบถ้วนทุกข้อคำถาม การศึกษาครั้งนี้ได้คำนึงถึงจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัด คำตอบของแต่ละท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะนำคำตอบของแต่ละท่านไป รวมกันและนำเสนอเฉพาะภาพรวมของข้อมูลเท่านั้น
2. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่่ 2 ความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฯ
ส่วนที่ 3 ความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
ส่วนที่ 4 ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฯและหลักสูตร
ส่วนที่ 5 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ *
2. อายุ (ปี) *
3. ระดับการศึกษาสูงสุด *
4. สาขาที่จบมา (ระดับการศึกษาสูงสุด) *
5. หน่วยงาน/สังกัด *
6. ตำแหน่งทางวิชาการ *
7. ประสบการณ์ในการทำวิจัย (ปี) *
ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฯ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
มากที่สุด หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับปานกลาง
น้อย หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในระดับน้อยที่สุด
ข้อคำถาม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
2. การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
4. การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
5. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
6. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
7. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
8. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
9. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
10. การวัด สร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
11. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
ส่วนที่ 3 ความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
มากที่สุด หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับปานกลาง
น้อย หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านมีความต้องการพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมในระดับน้อยที่สุด

ข้อคำถาม (หลังจากเข้าร่วมโครงการฯท่านต้องการพัฒนา…) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนในการทำวิจัย
2. ความรู้ ความสามารถตลอดเวลาโดยค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ สื่อออนไลน์ เป็นต้น
3. คิดโจทย์วิจัยอย่างไร ให้เกิดการบูรณาการ
4. เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย
5. ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ
6. ความรู้การวิจัยเชิงปริมาณ
7. งานวิจัยเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
8. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ
9. การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
10. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมอื่นๆ นอกจาก SPSS ATLAS.ti
11. งานวิจัยเพื่อนำผลงานไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์
12. นวัตกรรมงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
13. งานวิจัยที่จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้ตามนโยบาย Thailand 4.0
ส่วนที่ 4.1 ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฯ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับปานกลาง
น้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านในระดับน้อยที่สุด
ข้อคำถาม (ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฯ) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. โครงการฯที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของท่านในเรื่องสร้างนักวิจัย
2. โครงการฯที่จัดตรงกับความต้องการของท่านในเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านวิจัย
3. วิทยากร(แม่ไก่)มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
4. วิทยากร(แม่ไก่)บรรยายเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ท่านศึกษาอยู่
5. มีการดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
6. มีการดำเนินกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้
7. กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้ท่านมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อใช้ในวิชาชีพของท่านได้
8. วิทยากร(แม่ไก่)เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ส่วนที่ 4.2 ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฯที่มีต่อหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งกับประเด็นนี้
เห็นด้วย หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับประเด็นนี้
เฉยๆ หมายถึง ท่านเฉยๆ กับประเด็นนี้
ไม่เห็นด้วย หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประเด็นนี้
ข้อคำถาม ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการฯที่มีต่อหลักสูตร (ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรม รูปแบบการอบรม และระยะเวลาในการอบรม) *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1. หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
2. หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานท่าน
3. หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
4. หลักสูตรมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม เหมาะสมในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
5. หัวข้อปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
6. หัวข้อการกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
7. หัวข้อการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม
8. หัวข้อการออกแบบการวิจัย
9. หัวข้อการวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
10. หัวข้อหลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
11. ควรมีหลักสูตรเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มเป้าหมาย
12. จำนวนชั่วโมงในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม
13. จำนวนสมาชิกที่แบ่งในกลุ่มย่อย เอื้อต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม
14. ผู้จัดโครงการควรจัดการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 5 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
มากที่สุด หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง
น้อย หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. นำไปใช้ในการเรียน
2. นำไปใช้ในการสอน
3. นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชุมชน
4. นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในหน่วยงาน
5. นำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน
6. นำไปใช้ในการสร้างเครือข่ายในการทำงาน
7. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
8. นำไปถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชน
9. นำไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง
10. นำไปใช้ในการเขียนข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอขอบพระคุณท่านสำหรับการเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms