แบบสอบถามข้อมูลกอง/กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด พก. เพื่อทำแผนการตรวจสอบปี 2559 ถึง 2563

  เรียน เลขานุการกรม /ผู้อำนวยการกอง /หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์/ผู้อำนวยการศูนย์

  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กตส.พก.) ต้องประเมินความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยรับตรวจใน พก. เพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2563 โดยต้องเสนอให้อธิบดีอนุมัติแผนก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2558 กสต.พก.จึงขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาให้ข้อมูลเพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบดังกล่าวต่อไป และ กตส. พก. ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question