Ffurflen Gofrestru / Registration Form
Diolch am ddangos diddordeb yn y clwb gwyliau a gynhelir yn Neuadd Llanarthne SA32 8JD ar Ebrill 9fed - 11eg 2018 ar gyfer plant blynydoedd 2 – 6.

Thank you for your interest in the holiday club that will be held at Llanarthne Village Hall SA32 8JD on April 9th - 11th for pupils in years 2 – 6.

Dylai’r isod gael ei lenwi gan riant neu ofalwr yn unig.
This form should be completed by a parent or guardian.

Enw'r Plentyn / Name of child *
Your answer
Blwyddyn ysgol / School year *
Your answer
Cyfeiriad / Address *
Your answer
Rhif ffôn symudol / Mobile number *
Your answer
Rhif ffôn tŷ / Home number
Your answer
E-bost y rhiant / Parent’s E-mail *
Your answer
Ysgol mae'r plentyn yn ei fynychu / School the child attends *
Your answer
A yw’ch mab/merch yn dioddef o unrhyw gyflwr meddygol neu alergedd (e.e. gwisgo plastr neu alergedd bwyd) sydd angen i ni fod yn ymwybodol ohono? / Does your son / daughter suffer from any medical condition or allergy (e.g. the use of plasters or food allergy) that we need to be made aware of?
Your answer
Rhoddaf ganiatâd i`m mab/merch fynychu a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r Clwb Gwyliau. Rwyf hefyd yn rhoi fy nghaniatad i’r arweinwyr dynnu lluniau o’r plant yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Clwb ac yna defnyddio’r lluniau i roi cyhoeddusrwydd yn y wasg ac ar ein gwefan M.I.C. www.micsirgar.org (Rydym yn addunedu i fod yn gyfrifol a doeth yn ein defnydd o luniau ac i beidio rhoi enw na chyfeiriad plentyn yn y wasg nac ar y we). / I grant permission for my son / daughter to attend and take part in the activities of the Holiday Club. I also grant permission for the leaders to take photos of children taking part in Holiday Club activities and to use such photos to give publicity to the activities of the Club in the press and on M.I.C.’s web site www.micsirgar.org (We promise to use photos wisely and responsibly and not to reveal a child’s name or address in the press or on the web). *
Enw’r rhiant sy’n rhoi’r caniatad / Name of parent granting permission: *
Your answer
Dyddiad / Date *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.