แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
เพื่อนำข้อมูลที่ได้
จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการ
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
1. อายุ *
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
ท่านมาใช้บริการด้านใด *
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้ตำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.