แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน
แบบประเมินนี้ใช้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประกอบการ
ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทำเครื่องหมายถูกในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
หน่วยงานที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุด (ตอบเพียง 1 ข้อ)
ความถี่ในการใช้บริการจากหน่วยงาน (ครั้ง/เทอม)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ความหมายของระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีการสื่อสารการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ
มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
มีความรวดเร็วในการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้ามีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่มีกิริยามารยาทหรือการพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
เจ้าหน้ามีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม และชี้แจงข้อสงสัยได้
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือในการให้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น ที่นั่งคอยรับบริการ
มีการจัดสำนักงาน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ระบบระบายอากาศ และแสงสว่างเหมาะสม
ด้านคุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy