แบบประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร อบต.นาแขม          
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตำแหน่งในปัจจุบัน *
เงินเดือนและค่าตอบแทน *
สังกัดส่วนราชการ *
ระยะเเวลาที่ปฏิบัติงานใน อบต.นาแขม *
สถานภาพงานในปัจจุบัน *
1ปัจจัยด้านสร้างบรรยากาศในการทำงานภายในองค์กร                                                    1.1นโยบายและการบริหารงานขององค์กรได้สร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับชา หรือเพื่อนร่วมงาน *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3วิธีการปกครองบังคับบัญชา เช่นความยุติธรรม *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4สภาพแวดล้อมและความสะอาดเป็นระเบียบของสถานที่ทำงาน *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ เช่น สวัสดิการนอกเหนือจากระเบียบราชการ *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ   2.1ความสำเร็จของงานในหน้าที่ของบุคคล *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2การได้รับการยอมรับนับถือ *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4ความรับผิดชอบ *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5ความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนที่เป็นธรรม *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สดุด
มากที่สุด
3.ประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน                                      3.1ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนในการพัฒนาและเรียนรู้ โดยคัดเลือก/พิจารณาบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2หลักสูตรฝึกอบรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์และความจำเป็นในปัจจุบัน *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ *
1 คือ น้อยที่สุด 2 คือ น้อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก 5 คือ มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy