แบบสอบถามความต้องการงานบริการด้านจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำชี้แจง : ด้วยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีแนวทางการพัฒนาการจัดอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จึงได้ทำการสำรวจความต้องการงานบริการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกแบบสอบถามความต้องการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนางานบริการด้านการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อไป โดยใส่เครื่องหมาย / ลงใน ระดับความต้องการ
5 หมายถึง ระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ระดับ มาก 3 หมายถึง ระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ระดับ น้อย 1 หมายถึง ระดับ น้อยที่สุด
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานะผู้เข้าอบรม
1.2 หน่วยงานที่ท่านสังกัด
1.3 สะดวกเข้าร่วมอบรม
ส่วนที่ 2 : ระดับความต้องการ งานบริการด้านจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ด้านกระบวนการทำงาน/ขั้นตอนการให้บริการที่ต้องการให้พัฒนา
5
4
3
2
1
1.1 มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ
1.2 มีการประชาสัมพันธ์การบริการอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
2. ด้านการให้บริการจากบุคลากร ที่ต้องการให้พัฒนา
5
4
3
2
1
2.1 มีการให้บริการที่ความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจ ให้บริการ
2.2 มีการแต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการให้พัฒนา
5
4
3
2
1
3.1 มีช่องทางติดต่อ ประสานงานกับบุคลากร เช่น โทรศัพท์ อีเมล์
3.2 มีสถานที่ให้บริการที่สะดวก สะอาด และ ปลอดภัย
4. ด้านคุณภาพการให้บริการที่ต้องการให้พัฒนา
5
4
3
2
1
4.1 มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ให้ผู้รับบริการ
5. ด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ต้องการให้พัฒนา
5
4
3
2
1
5.1 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบที่มีให้บริการได้จากทุกที่
5.2 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบที่มีให้บริการได้อย่างรวดเร็วด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ 3 : ด้านความต้องการอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
6.1 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ (Website/E-Commerce)
5
4
3
2
1
6.1.1 การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
6.1.2 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
6.2 หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming)
5
4
3
2
1
6.2.1 PHP using MySQL Database for Web Development
6.2.2 Android Programming
6.2.3 iOS Application Development
6.3 หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia)
5
4
3
2
1
6.3.1 การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
6.3.2 การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
6.3.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสร้างงาน Animation
6.4 หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน
5
4
3
2
1
6.4.1 Basic Microsoft Excel 2016
6.4.2 Advanced Microsoft Excel 2016
6.5 หลักสูตรโปรแกรมสนับสนุนการวิจัย
5
4
3
2
1
6.5.1 การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
6.5.2 การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
6.6 หลักสูตรการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance)
5
4
3
2
1
6.6.1 การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
6.7 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล (Data Sciences)
5
4
3
2
1
6.7.1 Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
6.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
6.7.3 Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)
ต้องการอบรมหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms