แบบสอบถามความต้องการงานบริการด้านจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำชี้แจง : ด้วยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีแนวทางการพัฒนาการจัดอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จึงได้ทำการสำรวจความต้องการงานบริการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกแบบสอบถามความต้องการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนางานบริการด้านการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อไป โดยใส่เครื่องหมาย / ลงใน ระดับความต้องการ
5 หมายถึง ระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ระดับ มาก 3 หมายถึง ระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ระดับ น้อย 1 หมายถึง ระดับ น้อยที่สุด
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานะผู้เข้าอบรม *
1.2 หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
1.3 สะดวกเข้าร่วมอบรม *
ส่วนที่ 2 : ระดับความต้องการ งานบริการด้านจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ด้านกระบวนการทำงาน/ขั้นตอนการให้บริการที่ต้องการให้พัฒนา *
5
4
3
2
1
1.1 มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ
1.2 มีการประชาสัมพันธ์การบริการอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
2. ด้านการให้บริการจากบุคลากร ที่ต้องการให้พัฒนา *
5
4
3
2
1
2.1 มีการให้บริการที่ความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจ ให้บริการ
2.2 มีการแต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการให้พัฒนา *
5
4
3
2
1
3.1 มีช่องทางติดต่อ ประสานงานกับบุคลากร เช่น โทรศัพท์ อีเมล์
3.2 มีสถานที่ให้บริการที่สะดวก สะอาด และ ปลอดภัย
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
4. ด้านคุณภาพการให้บริการที่ต้องการให้พัฒนา *
5
4
3
2
1
4.1 มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ให้ผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
5. ด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ต้องการให้พัฒนา *
5
4
3
2
1
5.1 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบที่มีให้บริการได้จากทุกที่
5.2 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบที่มีให้บริการได้อย่างรวดเร็วด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
ส่วนที่ 3 : ด้านความต้องการอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
6.1 หลักสูตรสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *
5
4
3
2
1
6.1.1 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อรองรับการทำงานในองค์กร
6.1.2 เทคนิคการนำเสนองานด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.3 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้าง Resume และทำงานในสำนักงานอย่างมี
6.1.4 การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
6.1.5 การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
6.2 หลักสูตรสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Programming) *
5
4
3
2
1
6.2.1 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
6.2.2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรม Dspace และGoogle Scholar
6.2.3 การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
6.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
6.3 หลักสูตรสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *
5
4
3
2
1
6.3.1 การอบรมด้าน Network and Security
6.3.2 การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
6.3.3 PHP using MySQL Database for Web Development
6.4 หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป *
5
4
3
2
1
6.4.1 การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
6.4.2 การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
6.4.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสร้างงาน Animation
ต้องการอบรมหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms