แบบประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้

  2.1 สามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงาน
  2.2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน
  2.3 มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพเอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  2.4 มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคม
  2.5 มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question

  ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร