แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครเชียงใหม่
แบบการสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาของเทศบาลนครเชียงใหม่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ท่านอยากให้มีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใด *
2 ท่านมีความพึงพอใจหรือไม่ต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร *
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)
ระดับความพึงพอใจ
1 ไม่พอใจ
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
แบบสอบถามความพึงพอใจ *
ไม่พอใจ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
ความสะดวกรวดเร็ว ความตรงต่อเวลาและความพร้อมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนครบถ้วน
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service