UCE - 004 - Účetnictví - Dlouhodobý majetek
Autor testu - Pěva Čouková, testy pro Vás vytvořil Účetní Portál a.s. Bohuňovice Platnost k 1. 8. 2019
1) Má položka B.II.1.2 – stavby limit pro zařazení do kategorie dlouhodobý majetek tj. podmínku výše ocenění, kterou by si účetni jednotka určovala?
1 point
2) Má položka B.II.2 – hmotné movité věci a jejich soubory limit pro zařazení do kategorie dlouhodobý majetek tj. podmínku výše ocenění, kterou by si účetni jednotka určovala?
1 point
3) Má položka B.II.4.2 – dospělá zvířata a jejich skupiny limit pro zařazení do kategorie dlouhodobý majetek tj. podmínku výše ocenění, kterou by si účetni jednotka určovala?
1 point
4) Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho - účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položkách "B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" (§ 6 odst. 1 věta první) a "B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory" nebo v případě majetku vykazovaného v položce "B.II.1.2. Stavby" dosáhnou vynaložené náklady významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby. Co se rozumí náklady vynaloženými na technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku podle účetních předpisů?
1 point
5) Co se rozumí náklady vynaloženými na technické zhodnocení hmotného majetku podle daňových předpisů (zákon 586/1992 Sb.) ?
1 point
6) Co se rozumí náklady vynaloženými na technické zhodnocení nehmotného majetku podle daňových předpisů (zákon 586/1992 Sb.) ?
1 point
7) Může se daňový poplatník rozhodnout, že technickým zhodnocením budou výdaje charakteru technického zhodnocení, které nedosahují úrčené částky podle ZDP § 33 (hmotný majetek)?
1 point
8) Může se daňový poplatník rozhodnout, že technickým zhodnocením budou výdaje charakteru technického zhodnocení, které nedosahují úrčené částky podle ZDP § 32a (nehmotný majetek)?
1 point
9) Může se daňový poplatník rozhodnout, že opravy hmotného majetku budou technickým zhodnocením, pokud dosahují úrčené částky podle ZDP § 33 (hmotný majetek)?
1 point
10) Může se účetní jednotka rozhodnot podle ZDP pro rovnoměrný nebo zrychlený odpis?
1 point
11) Může se účetní jednotka změnit rozhodnutí pro metodu odpisu u jednotlivého majetku (rovnoměrný nebo zrychlený odpis)?
1 point
12) Jak dlouho odpisuje poplatník daňově software?
1 point
13) Je doba odpisování nehmotného majetku podle ZDP přesná nebo je možné dobu změnit u odpisovaného majetku?
1 point
14) Lze daňové odpisování u nehmotného majetku přerušit?
1 point
15) Lze daňové odpisování u hmotného majetku přerušit?
1 point
16) Lze účetní odpisování u nehmotného případně hmotného majetku majetku přerušit?
1 point
17) Patří do vedlejšího nákladů spojených s pořízením hmotného případně nehmotného majetku zaškolení zaměstnanců?
1 point
18) Patří do vedlejšího nákladů spojených s pořízením hmotného případně nehmotného majetku úroky?
1 point
19) V případě výrobního zařízení, které je pevně spojené s budovou např. reklamní zařízení, se jedná o
1 point
20) Technické zhodnocení pronajatného majetku, je-li hrazeno nájemcem, může na základě písemné smlouvy daňově odpisovat nájemce při splnění dalších podmínek ZDP. Je tomu tak?
1 point
21) Technické zhodnocení pronajatného majetku, je-li hrazeno podnájemcem, může na základě písemné smlouvy odpisovat podnájemce při splnění dalších podmínek. Je tomu tak?
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy