แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ ของแผนกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง : แบบสอบถามออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ของแผนกคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมต่อไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ตำแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
ด้านคอมพิวเตอร์(Computer) - ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
1.1 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
1.2 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
1.3 ความเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการ(Windows)
1.4 ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของโปรแกรมอื่น ๆ (software)
ด้านงานเว็บไซต์(http:\\61.19.29.67) - ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
2.1 เนื้อหาเว็บไซต์มีประโยชน์และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
2.2 เว็บไซต์งายต่อการเข้าใช้งาน
2.3 เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
2.4 การจัดรูปแบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม
2.5 อักษรมีความเหมาะสม(ขนาด,สี,ชนิด,ลักษณะ)
2.6 ภาพประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจ
ด้านบริการระบบเครือข่าย(Network--LAN & Wireless) - ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
3.1 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง
3.2 ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
3.3ความทันสมัยของระบบเครือข่าย
3.4 ระบบเครือข่ายอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้
ด้านความปลอดภัยของระบบ(Security) - ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
4.1 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่(Virus,ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
4.2 ความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่
4.3 การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งาน
ด้านการให้บริการ(Service) - ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
5.1 การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
5.2 การให้บริการในส่วนของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
5.3 การให้บริการในส่วนของการพัฒนาระบบ,ฐานข้อมูลและระบบ MIS
5.4 การให้บริการในส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านคอมพิวเตอร์(Helpdesk)
5.5 ความมีจิตใจในการให้บริการของบุคคลากรฝ่าย IT(Service Mind)
ข้อเสนอแนะที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms