แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา Google Sketchup รหัสวิชา ง30228 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  24. รูปในข้อนี้ เป็นคำสั่งอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  25.รูปในข้อนี้ มีชื่อคำสั่งว่าอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  26.รูปในข้อนี้ มีชื่อคำสั่งว่าอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  27.รูปในข้อนี้ เป็นคำสั่งอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  28.รูปในข้อนี้ เป็นคำสั่งอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  29.Push/Pull เป็นชื่อของสัญรูปใด

  Captionless Image
  This is a required question

  30.จากภาพ คีย์ลัด คืออะไร

  Captionless Image
  This is a required question