แบบสอบถามการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 1)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน กสม.
และบุคคลภายนอก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์สารสนเทศฯ
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนี้จะนำไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สารสนเทศฯ ต่อไป

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศูนย์สารสนเทศฯ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy