แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอเมืองสุโขทัย ปีการศึกษา 2560
วันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์)
ตอนที่ 1 : สถานะภาพทั่วไป
1.เพศ *
2.อายุ *
3.การศึกษา *
4.อาชีพ *
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม/ โครงการ
รายการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การดูแลเอาใจใส่ของครู
ความปลอดภับ/ความสะดวกในการเดินทาง
การบริการด้านอาหาร/ เครื่องดื่ม
ความเหมาะสมของประเภทกีฬา
พิธีเปิด - พิธีปิด
การตัดสินของกรรมการ
ความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา
ความต้องการในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service