แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ infographicโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographicสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ Infographic ก่อนการอบรม ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและจัดทำโครงการต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
1. เพศ *
Required
2.อายุ *
3. วุฒิการศึกษา *
4 ตำแหน่ง
5. วิทยฐานะ *
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการอบรม *
ตอนที่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ Infographic
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมายลงในช่อง ที่ตรงกับระดับความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ Infographic
ด้านความรู้ความเข้าใจ *
มากที่สุด.
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการสอนประเภท Infographic
3. ท่านเคยใช้สื่อการสอนประเภท Infographic ในการจัดการเรียนการสอน
4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างและการเล่าเรื่องในการผลิตสื่อ Infographic
5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกราฟิกเพื่อใช้ในสื่อ Infographic
6. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัด ต่อ ตกแต่ง และวาดภาพ เช่น Photoshop, Illustrator
7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อตามองค์ประกอบศิลป์
8. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อ Infographic
9. ท่านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
ตอนที่ 3 ท่านมีความคาดหวังและต้องการได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างจากการอบรมในครั้งนี้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kohkhanprachapibal. Report Abuse - Terms of Service