Inscripció com a MINISOCI/A // Inscripción como MINISOCIO/A
Aquest formulari és per poder formalitzar la teva participació com a MINISOCI/A de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. // Este formulario es para poder formalizar tu participación como MINISOCIO/A de la Liga Protectora de Animales de Sabadell.
Email *
DADES DE L'INFANT/JOVE // DATOS DEL NIÑO/A/JOVEN
Nom i cognoms // Nombre y apellidos *
DNI (si en té) // DNI (si tiene) *
Data de naixement // Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
Adreça // Dirección *
C. P. // C.P. *
Població // Población *
Telèfon infant/jove (si en té) // Teléfono niño/a/joven (si tiene)
Telèfon dels pares/tutors // Teléfono de los padres/tutores *
Correu electrònic infant/jove (si en té) // Correo electrónic niño/a/joven (si tiene)
Correu electrònic dels pares/tutors // Correu electrónico de los padres/tutores
DADES DE LA PERSONA QUE PAGA LA QUOTA DE MINISOCI // DATOS DE LA PERSONA QUE PAGA LA CUOTA DE MINISOCIO
Nom i cognoms // Nombre y apellidos *
DNI // DNI *
Parentiu amb el minisoci // Parentesco con el minisocio *
Adreça // Dirección *
C.P. // C.P. *
Població // Población *
Telèfon // Teléfono *
Correu electrònic // Correo electrónico
La quota de minisoci és de 4€/mes. Quina periodicitat vols? // La cuota de minisocio es de 4 €/mes. ¿Qué periodicidad quieres? *
Entitat bancària // Entidad bancaria *
Número IBAN // Número IBAN *
En cas de tenir algun vincle amb la Protectora, indica-ho: (pots marcar més d'una opció) // En caso de tener algún vínculo con la Protectora, indícalo: (puedes marcar más de una opción)
Com t'has assabentat per ser minisoci/a? // ¿Cómo te has enterado para ser minisoci/a)? *
Required
En cas d'haver estat per un/a altre/a minisoci/a, detalla el nom d'aquest/a: // En caso de haber sido por otro/a minisoci/a, detalla el nombre de este/a:
La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell l’informa que, de conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679 de protecció de dades personals, les dades informades en el present formulari seran tractades per l’entitat amb la finalitat de gestionar la seva relació amb l’Associació, així com si ho consenteix de forma inequívoca, per informar-lo sobre les nostres activitats i serveis. Pot exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, dret a l’oblit, tractament i tots aquells recollits pel reglament indicat, adreçant escrit, acompanyat de còpia de document per acreditar la seva identitat al correu electrònic socis@protectorasabadell.org indicant el dret que vol exercir en l’Assumpte del mateix o bé mitjançant correu ordinari remès a la seu de la Lliga. -----//------ La Liga Protectora de Animales y Plantas de Sabadell le informa que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 de protección de datos personales, los datos informados en el presente formulario serán tratadas por la entidad con la finalidad de gestionar su relación con la Asociación, así como si lo consiente de forma inequívoca, para informarle sobre nuestras actividades y servicios. Puede ejercitar los derechos de transparencia, información, acceso, rectificación, derecho al olvido, tratamiento y todos aquellos recogidos por el reglamento indicado, dirigiéndose escrito, acompañado de copia de documento para acreditar su identidad al correo electrónico socis@protectorasabadell.org indicando el derecho que quiere ejercer en el Asunto del mismo o bien mediante correo ordinario remitido a la sede de la Liga.
Dóno el meu consentiment per rebre informació sobre activitats i serveis de la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell. // Doy mi consentimiento para recibir información sobre actividades y servicios de la Liga Protectora de Animales y Plantas de Sabadell. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy