แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของนักศึกษาที่จบการศึกษา สายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question