แบบฟอร์ม บันทึกผลการจัดกิจกรรม Home room และการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1.ภาคเรียนที่ *
2.ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา (ระบุ เช่น อ.ดร.กรรณิการ์ คณะนาม) *
3.เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชา *
4.หมู่เรียนที่
5.นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลกำลังศึกษาในชั้นปี *
6. ครั้งนี้่เป็นการให้คำปรึกษา ครั้งที่ *
 7.เดือน/วัน/ปี ที่ Home room/ให้คำปรึกษา *
MM
/
DD
/
YYYY
8.ช่วงเวลาที่ Homeroom/ให้คำปรึกษา *
Required
9.มีจำนวนนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล จำนวนกี่คน โปรดระบุเฉพาะตัวเลข เช่น 20 (กรณีดูแลหลายชั้นปีให้เข้าลิงค์แล้วกรอกข้อมูลใหม่) *
10.ในครั้งนี้มีจำนวนนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม Home room เป็นจำนวนทั้งสิ้นกี่คน (โปรดระบุเฉพาะตัวเลข) *
11.เรื่องที่ให้คำปรึกษา *
12.จากข้อ 11 ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือดำเนินการอย่างไร *
Required
13.จากการทำกิจกรรม Home room และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ท่านพบว่ามีนักศึกษาประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ  ด้านการใช้ชีวิต ด้านการเงิน ด้านการเรียน และด้าน อื่น ๆ  ที่เสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษา และมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หรือไม่ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Muban Chombueng Rajabhat University. Report Abuse