แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ข้อมูลทั่วไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
ระยะเวลาปฏิบัติงาน *
ท่านเคยเข้าเยี่ยมชม, สืบค้นข้อมูล หรือขอใช้บริการเว็บไซต์ ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯหรือไม่ *
e - mail address หรือ เบอร์โทรศัพท์
รายการประเมินลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ *
1. ใช้เพื่อรับข้อมูล ข่าวสารทั่วไปของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
*
2. ใช้เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ
*
3. ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำต่อเนื่อง
*
4. ใช้เพื่อ รับ - ส่ง จดหมายหรือข้อมูลอื่นๆ
*
5. ใช้เพื่อรับหนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++)
รายการประเมินเนื้อหา *
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
*
2. มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
*
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
*
4. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
*
5. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
*
6. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา
*
7. เนื้อหาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
*
8. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
รายการประเมิน ด้านการออกแบบและจัดการรูปแบบของเว็บไซต์ *
1. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ
*
2. การจัดการรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
*
3. มีศูนย์รวมโปรเเกรม ICT มากน้อยเพียงใด
*
4. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มีความเหมาะสมน่าสนใจ
*
5. รูปแบบอักษรอ่านได้ง่ายและเหมาะสม
*
6. ขนาดตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
*
7. สีของตัวอักษรชัดเจนและเหมาะสม
*
8. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
*
9. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม สวยงาม
*
10. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้
*
11. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
*
12. จำนวนเว็บไซต์ที่ทำการเชื่อมโยงมีเพียงพอ
รายการประเมิน ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
1. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
*
2. เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานได้
*
3. สามารถนำไปเป็นแหล่งอ้างอิงได้
*
4. มีประโยชน์ต่อ ครู นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป
*
5. การติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลเว็บไซต์
*
6. องค์ประกอบโดยรวมของเว็บไซต์อยู่ในระดับ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2. Report Abuse