แบบประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
คำอธิบาย : การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน อาศัยหลักการชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการงานสาธารณสุขมูลฐาน 3ก (กรรมการ/กำลังคน กองทุน กิจกรรม) และ 1ข (ข้อมูล) และ 3ส (สร้างความร่วมมือ สื่สาร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม นั้นต้องมีความร่วมมือของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานจึงจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนามีดังนี้
2. ชุมชนของท่านอยู่ในตำบล (โปรดระบุ) *
Your answer
1. ชื่อชุมชนของท่าน (โปรดระบุชื่อชุมชน หรือ หมู่ที่) *
Your answer
3. ชุมชนของท่านอยู่ในอำเภอ (โปรดระบุ) *
Your answer
4. ชุมชนของท่านอยู่ในจังหวัดอะไร (โปรดเลือก) *
5. ขั้นตอน การเตรียมความพร้อมของชุมชน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ *
มี
ไม่มี
1. มีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือกรรมการในขุมชนที่กำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงานอย่างชัดเจน
2. มีแกนนำชุมชน หรือ อสม. อย่างน้อย 1 คน/หมู่บ้าน ที่สนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. มีกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนระดับตำบล ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยอาจได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชน ภาคีเครือข่ายภายในหรือภานนอกพื้นที่ก็ได้
4. มีการนำแนวทางความสำเร็จ หรือรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือนวัตกรรมชุมชน จากพื้นที่อื่นๆมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเองได้
5. มีข้อมูลสุขภาพจากการรวบรวมโดย รพ./รพ.สต. และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. มีการประชุมหมู่บ้าน หรือประชุมอื่นใดในระดับตำบล ที่มีการพูดคุย ชี้แจง ทำความเข้าใจ และติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7. มีช่องทางการสื่อสารให้ประชาชน เข้าถึง เข้าใจ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย และเหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชน
6. ขั้นตอนชุมชนมีความเข้มแข็ง *
มี
ไม่มี
8. แกนนำชุมชน หรือ อสม. ได้รับการส่งเสริมความรู้ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนตนเองให้ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้
9. ชุมชนมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยเข้ามามีบทบาทในการคิด วิเคราะห์ ค้นหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชนตนเองได้
10. มีกิจกรรม รูปแบบ และแนวทางการจัดการปัญหาและความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชนตามบริบทของพื้นที่
7. ขั้นตอนชุมชนมีความเข้มเข็งอย่างยั่งยืน *
มี
ไม่มี
11. มีนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาจเป็นนวัตกรรมต้นแบบ/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรมกระบวนการ ที่เกิดจากความต้องการของคนในชุมชน ในการช่วยกันกำจัด ลด หรือจัดการปัญหาความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมของชุมชน ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
8. ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สำคัญคือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
ไม่เสี่ยง
เสี่ยง
1. ปัญหาการจัดการขยะประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะทัวไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ
2. ปัญหาการจัดสภาพที่พักอาศัยของคนในชุมชนไม่สะอาด ไม่เหมาะสมกับกลุ่มวัยต่างๆ
3. ปัญหาเรื่องสุขาภิบาลส้วม
4. ปัญหาเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
5. ปัญหาสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย
6. ปัญหาคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ ของชุมชน
7. ปัญหาการสุขาภิบาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือชุมชนแออัด
8. ปัญหาด้านพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
9. ปัญหามลพิษอากาศ ฝุ่นละออง หมอกควัน สารเคมีระเหย
10. ปัญหาสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม พายุ
11. ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ
12. อื่นๆ อาทิ น้ำเสีย การปนเปื้อนสารเคมีในดิน (ระบุ)
9. จากความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน หากมีความเสี่ยงอื่นๆ (ข้อที่ 12.) โปรดระบุ
Your answer
10. ชุมชนของท่านมีกิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Intervention) มีดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
11. ชุมชนของท่าน จัดเป็นชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนหรือไม่ (ระวัง!!!ถ้าข้อนี้ตอบไม่ใช่ ไม่ต้องตอบข้อ 12.แล้ว!!!) *
12. (จากข้อ 11.) ถ้าชุมชนท่านมีนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโปรดระบุประเภทว่าเป็นแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
13. (จากข้อ 12.) จงระบุชื่อ หรือลักษณะนวัตกรรมชุมชน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของท่าน (ตอบสั้นๆ)
Your answer
14. ชุมชนของท่านมีการสร้างคุณค่านวัตกรรมชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
15. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
16. ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน *
Your answer
17. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เพื่อประสานงานเพิ่มเติม) *
Your answer
QR Code แบบประเมิน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyX2Y9VGSTy3R0qRBJG1CwtvQTZQw_d_l8cMJx27cg6ayDyQ/viewform
Active Community
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms