Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła - Gmina Pomiechówek
Firma Adler Consulting na zlecenie Gminy Pomiechówek przeprowadza na terenie gminy inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła.

Inwentaryzacja obejmuje indywidualną emisję z budynków mieszkalnych, budynków firm oraz budynków użyteczności publicznej. Na podstawie analizy zebranych danych zostaną zidentyfikowane obszary problemowe w gminie oraz zostaną zaproponowane działania krótko/średnio i długookresowe, które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza.

Celem tych działań jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez kontynuację zapoczątkowanych wcześniej działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, w tym  pyłów zawieszonych (PM2,5, PM10), dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu czy termomodernizacji budynków mieszkalnych.

W celu szczegółowego rozpoznania i zdiagnozowania potrzeb Gminy Pomiechówek w  zakresie przyszłych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, prosimy Państwa o  wypełnienie krótkiej ankiety. Podkreślamy również, że wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony.
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119. 1 dalej jako RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@pomiechowek.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO).
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 ze zm.).
Dane adresowe
Miejscowość *
Ulica *
Numer budynku *
Numer lokalu
Ilość lokali w budynku
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy