แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้และนำผลการประเมินไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question