แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร : การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ e-Meeting
รายละเอียดการอบรม

การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ e-Meeting (จำนวน ๓ ชั่วโมง)

วัน-เวลาในการอบรม : วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ ชั้น ๒ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมี e-Mail ส่วนตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนใช้งาน
๒. นำ Notebook ที่มีอุปกรณ์ กล้อง และ ไมโครโฟน มาในวันอบรม

หัวข้อการอบรม : การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ e-Meeting ด้วยโปรแกรม Zoom ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑. ลงทะเบียนใช้งาน Zoom แบบ Basic Personal Meeting Free
๒. การตั้งค่าส่วนบุคคล
๓. วิธีการเปิดห้องประชุม
๔. การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
๕. การเข้าร่วมประชุม
๖. การตั้งค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๗. การใช้งานห้องประชุม

วิทยากร : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยวิทยากร : ๑) นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒) นายธีระพงษ์ ใจคำมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๕๐ คน

ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับคู่มือประกอบการอบรม
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.lms.cmru.ac.th (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
๓. ข้อมูลการลงทะเบียนอบรม จะถูกส่งเข้าอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ด้านล่าง (ที่อยู่อีเมล*)
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> งาน e-Learning โทร.๐๕๓-๘๘-๕๙๓๑ , ๕๙๓๔
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse