แบบฟอร์มขอยืมหนังสือแบบชั้นปิด (หอสมุดกลาง)
ยกเลิกการใช้แบบฟอร์มบริการนี้ โปรดติดต่อขอยืมหนังสือด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากต้องการใช้บริการยืมข้ามห้องสมุด/ส่งไปรษณีย์ กรุณากรอกแบบฟอร์มการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านช่องสืบค้น One Search ที่หน้าเว็บ https://lib.kku.ac.th/
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse