Ärende till Medicinska Föreningen / Errand to Medicinska Föreningen/Medical association

Här kan du enkelt rapportera in ärenden angående din utbildning till Medicinska Föreningen.
Ett ärende är när du upplevt något på din kurs, på ditt program eller anknutet till din utbildning på annat sätt, som bryter mot de regler och riktlinjer beskrivna i rättighetslistan för studenter vid Lunds Universitet: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student.

Det kan gälla allt mellan kränkande/diskriminerande behandling till uteblivna omprov och sena scheman - se rättighetslistan för att se allting! Även saker som inte står utskrivna där kan så klart innebära problem för dig som student och vi ser gärna att även dessa rapporteras in.
Genom att systematiskt rapportera in brott mot rättighetslistan ger du oss en möjlighet att agera, och även en möjlighet att kunna se vilka problem som t ex återkommer eller ökar.

Du kan så klart vara anonym, men det kan vara en fördel för oss att ha möjlighet att kontakta dig.
Om du har frågor om ärenden eller studenträttigheter i allmänhet, hör av dig till ordf@mfskane.se, ring på 0739-76 65 78 eller kom förbi expen på BMC! Vi har expeditionstider på måndagar och torsdagar 10-13.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Here you can easily report any matters regarding your education to the Medical Association.
An errand is when you experienced something on your course, your program or linked to your education in another way, that violate the rules and guidelines described in the rights list for students at Lund University:http://www.lunduniversity.lu.se/current-students/academic-matters-support/student-rights-and-guidelines

It can be anything between offensive / discriminatory treatment failure retesting and late schedules - see the right list to see everything! Even things that are not printed there can of course cause problems for students and we encourage that these be reported as well.
By systematically report any violations of the rights list gives us an opportunity to act, and also an opportunity to see what problems such as returns or increases.

You can of course remain anonymous, but it can be an advantage for us to be able to contact you.
If you have questions about issues or student rights in general, please contact ordf@mfskane.se, call on 0739-76 65 78 or come by expen BMC! We have reception hours on Mondays and Thursdays between 10-13, come and visit us!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Vilken kategori tillhör ärendet? / What category do the matter concerns?

  Tycker du inte att det direkt går in under någon av dessa kryssar du i övrigt/vet ej! / This is divided by headings in the list of rights. Do you not think that it goes directly into any one of these, check the Other / do not know! (Please note that the subcategories are currently only in Swedish, will be translated in the very near future)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Vill du bli kontaktad? Ange i så fall namn, mejl och gärna telefonnummer. / Would you like to be contacted? If so, name, email and phone number please.

  Du har rätt att vara anonym, men det är till hjälp för oss om vi kan kontakta dig. Även om du inte väljer att vara anonym gentemot MF kan du självfallet vara anonym gentemot kurs/terminsanvariga, fakultetet etc. senare. / You have the right to be anonymous, but it is helpful for us if we can contact you. Even if you choose to not remain anonymous against MF, you can of course remain anonymous towards the course leaders, faculty, etc. later.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question