แบบตอบรับ เข้าร่วมงานเสวนา หัวช้อ “สิทธิมนุษยชนในอาเซียน กรณีศึกษาการสูญหาย สมบัด สมพอน และ สมชาย นีละไพจิตร” RSVP form for the seminar entitled "Human Rights in ASEAN: Lessons learned from the disappearance of Sombath Somphone and Somchai Neelapaijit"

เวทีเสวนา หัวช้อ “สิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการบังคับสูญหาย
สมบัด สมพอน และ สมชาย นีละไพจิตร”
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.30-12.00 น.
ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ติดต่อ 0898291167

A seminar entitled "Human Rights in ASEAN: Lessons learned from the disappearance of Sombath Somphone and Somchai Neelapaijit"
Wednesday March 27, 2013
9.30-12.00
at Jitti Tingsapat Meeting Room, 1st Floor, Faculty of Law, Thammasat University (Tha Phrachan Campus)
for more information, please call 0898291167

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question