Volunteer/Intern Interest Form-Aanvraag voor Vrijwilligerswerk/Stageplek
GHFS is small self-funded NGO based in Paramaribo, Suriname, that depends on the dedication of its volunteers to carry out its various activities. In order to minimize our overheads we are unable to offer bed and board to those from overseas looking for voluntary work with us, although we appreciate their interest and any skills they have to offer. However,GHFS is happy to assist in finding accommodation appropriate for any volunteer/intern, whatever their budget, while in the country. Any volunteer or intern undertaking work with GHFS will also need to provide their own medical insurance and travel insurance. As training a volunteer requires a lot of time and work for us, we have a minimum of two weeks volunteering. Under two weeks we will consider you a visitor, who can tag along on rescues and releases, if any.
Please note that if you should choose to apply to volunteer with the Green Heritage Fund, you will be required to download, sign and return the waiver that can be accessed with the link below. Your volunteer application will not be processed until we have received a completed volunteer waiver form. Thank you!
https://goo.gl/Heu8ee

GHFS is een kleine, zichzelf financierende NGO gevestigd in Suriname, die afhangt van de inzet van haar vrijwilligers om haar diverse activiteiten te kunnen uitvoeren. Om de organisatiekosten tot een minimum te beperken, kunnen we geen verblijfplaatsen aanbieden voor buitenlanders die bij ons vrijwilligerswerk willen doen, hoewel we hun interesse en vaardigheden op prijs stellen. GHFS is echter bereid een handje toe te steken bij het zoeken naar de meest geschikte accommodatie voor haar vrijwilligers/stagiairs, ongeacht het budget. Vrijwilligers of stagiairs die bij GHFS willen werken moeten ook voor hun eigen reis- en medische verzekering zorgen. Omdat het opleiden van een vrijwilliger ons veel tijd en werk kost, hebben we een minimumperiode van twee weken voor vrijwilligerswerk. Wie minder dan twee weken blijft, beschouwen we als bezoeker. Een bezoeker kan meegaan met reddingsoperaties en vrijlatingen, als die er zijn.
Opgelet: Wie zich wil inschrijven voor vrijwilligerswerk bij de Green Heritage Fund, moet een afstandsverklaring (zie link hieronder) downloaden, ondertekenen en terugbezorgen. Uw vrijwilligersinschrijving wordt pas verwerkt wanneer we een ingevulde afstandsverklaring van u hebben ontvangen. Bedankt!
https://goo.gl/Heu8ee

Are you interested in volunteer work or an internship?/Wilt u vrijwilligerswerk doen of stage lopen? *
Desired Start Date/Gewenste Startdatum *
Your answer
Desired term of service in weeks/Gewenste periode in weken *
Your answer
Commitment Schedule: (i.e., 4 hours per day, Monday – Friday)/ Tijd beschikbaar: (b.v. 4 uren per dag, maandag-vrijdag) *
Your answer
Date/ Datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Last Name/Familienaam *
Your answer
First Name/ Voornaam *
Your answer
M.I./Tweede Voornaam
Your answer
Birth Date/Geboortedatum *
Your answer
Education/ Opleiding
Gender/Geslacht
Email Address/ E-mailadres *
Your answer
Expected Graduation Year/Jaar van afstuderen
Your answer
Grade/ Graad
Your answer
Have you previously applied for volunteer work at GHFS/Heeft u eerder aangeboden vrijwilligerswerk te doen voor GHFS?
If yes, what year? Zo ja, in welk jaar?
Your answer
Current Residence Information/Huidige adresinformatie
Street Address/ Straat
Your answer
Street Address Line 2/ Straat 2
Your answer
City/ Stad
Your answer
State/Staat
Your answer
Zip Code/Postcode
Your answer
Home Phone Number/ Huistelefoon
Your answer
Cell Phone Number/Mobiele telefoon
Your answer
Parent/Guardian Information/ Gegevens ouders/voogd
(if different from above)/ indien verschillend van boven
Street Address/ Straat
Your answer
Street Address Line 2/ Straat 2
Your answer
City/ Stad
Your answer
State/Staat
Your answer
Zip Code/ Postcode
Your answer
Emergency Contact/ Contactpersoon in geval van nood
Last Name/ Familienaam
Your answer
First Name/ Voornaam
Your answer
Primary Phone Number/ Telefoonnummer 1
Your answer
Secondary Phone Number/ Telefoonnummer 2
Your answer
Preferred Hospital/ Ziekenhuis van voorkeur
Your answer
Insurance/Health Coverage (Company)/ Verzekering ziektenkosten (Bedrijf)
Your answer
Additional Required Information/Vereiste Aanvullende Informatie
Volunteering/internship at GHFS may involve close involvement with wild animals and working closely with other volunteers. To minimize the risk, both to yourself and the animals, could you please fill out the following questions. Any answers will be treated in the strictest confidence.

Tijdens vrijwilligerswerk/stage bij GHFS komt u mogelijk in contact met wilde dieren en is er nauwe samenwerking met andere vrijwilligers. Om risico’s te beperken, voor uzelf en voor de dieren, vragen we u onderstaande vragen te beantwoorden. Antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Are you immune-compromised?/Hebt u een verzwakt immuunsysteem?
If so, please provide details./Zo ja, geef nadere informatie.
Your answer
Do you have any allergies, this includes, but is not limited to, dust, pollen, animal dander, fish, shellfish, seafood, nuts, peanuts, soy?/Hebt u last van allergieën, waaronder, maar niet beperkt tot, stof, pollen, huidschilfers, vis, schaaldieren, zeevruchten, noten, pinda’s, soja?
If so, please provide details./Zo ja, geef nadere informatie.
Your answer
When was your last tetanus shot? This is an essential requirement to volunteer./Wanneer kreeg u voor het laatst een tetanusprik? Dit is een essentiële vereiste voor vrijwilligerswerk. *
MM
/
DD
/
YYYY
Have you ever had a T.B. test?/Hebt u ooit een tuberculinetest ondergaan?
If so, when?/Zo ja, wanneer?
MM
/
DD
/
YYYY
Do you have any chronic viral infections such as cold sores or Hepatitis?/Hebt u een chronische virale infectie, zoals koortslip of Hepatitis?
If so, please provide details./Zo ja, geef nadere informatie.
Your answer
Do you have, or have you had, any chronic respiratory problems?/Hebt u, of had u chronische ademhalingsproblemen?
If so, please provide details./Zo ja, geef nadere informatie.
Your answer
Do you have a history of any medical problems? Please include surgeries and any mental health issues./Had u in uw verleden medische problemen? Daaronder vallen ook operaties en geestelijke gezondheidsproblemen.
If so, please provide details./Zo ja, geef nadere informatie.
Your answer
Are you currently taking or have you taken any prescription medication in the last year?/Neemt u voorgeschreven medicatie, of hebt u in het voorbije jaar voorgeschreven medicatie genomen?
If so, please provide details./Zo ja, geef nadere informatie.
Your answer
Personal Information/Persoonlijke Informatie
Have you ever been convicted and / or placed on probation for any criminal offenses?/Bent u ooit veroordeeld en/of heeft u ooit een voorwaardelijke straf gekregen voor criminele feiten?
If yes, provide dates and detailed information/Zo ja, vermeld datums en geef nadere informatie.
Your answer
Volunteer/Vrijwilliger
(Volunteers are usually people outside of the animal welfare sector that donate time, skills, labor, etc.)/(Vrijwilligers komen gewoonlijk niet uit de sector dierenwelzijn en doneren tijd, vaardigheden, werk, enz.)
Have you ever volunteered before?/Deed u eerder al vrijwilligerswerk?
Where? What were you duties?/Waar? Wat waren uw taken?
Your answer
How long?/Hoe lang?
Your answer
Hours/day?/Uren/dag?
Your answer
Days/week?/Dagen/week?
Your answer
Intern/Stagiair
(Interns are usually, but not always, people from within the animal welfare sector that are looking to further their animal education, animal skill sets, etc. – but basically are people looking to expand their education in regards to various facets of animal and animal facility management and conservation).

(Stagairs zijn gewoonlijk, maar niet altijd, mensen uit de sector dierenwelzijn, die hun opleiding met dieren en hun vaardigheden met dieren willen aanvullen en verbeteren. Doorgaans zijn het mensen die hun opleiding willen uitbreiden omtrent de diverse facetten van het beheer en behoud van dieren en dierenverblijf).

Have you ever done an internship?/Liep u eerder al stage?
If multiple internships apply, please list them all./Indien meerdere stages van toepassing zijn, vermeld ze allemaal.
Your answer
Where? What were your duties?/Waar? Wat waren uw taken?
Your answer
How long?/Hoe lang?
Your answer
Hours/day?/Uren/dag?
Your answer
Days/week?/Dagen/week?
Your answer
If you have previously been a Volunteer, or an Intern, please include one reference from that organization. Listing previous volunteer work or internships can improve your chances of working with us./Indien u eerder al vrijwilliger of stagiair was, geef dan één referentie op van de organisatie waarbij u werkte. Dit kan uw kans om bij ons te werken vergroten.
Your answer
1) Name, Address, Phone/Email/1) Naam, Adres, Telefoon/E-mail
Your answer
2) Name, Address, Phone/Email/2) Naam, Adres, Telefoon, E-mail
Your answer
Animal experience/Ervaring met dieren
Do you have any experience with animals?/Hebt u ervaring met dieren? *
If so, please provide details./Zo ja, geef nadere informatie.
Your answer
Have you ever interacted with any wild animal?/Bent u ooit in aanraking gekomen met een wild dier? *
If yes, explain the circumstances./Zo ja, leg uit in welke omstandigheden.
Your answer
What animals do you have as pets?/Welke huisdieren hebt u?
Your answer
Do you have an aversion to certain animals? If yes, specify./Hebt u een afkeer voor bepaalde dieren? Zo ja, specifieer.
Your answer
Why are you interested in an internship or volunteer position at GHFS?/Waarom wilt u bij GHFS stage lopen/vrijwilligerswerk doen? *
Your answer
Please list special skills, Education, or Training/Vermeld speciale vaardigheden, Opleiding of Scholing *
Your answer
How did you hear about GHFS?/Hoe hebt u GHFS gevonden? *
Your answer
What are your career goals?/Wat zijn uw carrièredoelstellingen? *
Your answer
What are your hobbies and interests?/Wat zijn uw hobby's en interesses? *
Your answer
What do you hope to learn/gain during/from your time at GHFS?/Wat hoopt u te leren tijdens/uit uw periode bij GHFS? *
Your answer
Please inform the office of any other vital information you think we may need to know in the event of an emergency. And please also add any other information you think we would be interested in. Thank you./Stel ons kantoor op de hoogte van andere belangrijke informatie waarvan u denkt dat wij ze nodig zouden hebben in geval van nood. Geef ook andere bijkomende informatie waarvan u denkt dat ze voor ons van belang kan zijn. Bedankt.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms