แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการ งานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพละตรงกับความต้องการของผู้รับ บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจที่มีต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

  1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
  2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
  4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อน หลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
  5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
  6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
  Please enter one response per row
  1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้ามี่ผู้ให้บริการ
  3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจง ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
  5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
  6. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  Please enter one response per row
  1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
  2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
  3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
  4. "ความเพียงพอ" ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการใช้บริการ
  5. "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
  6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
  7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
  8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
  Please enter one response per row
  This is a required question