แบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ. .... (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา)
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service