แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยนานาชาติ
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 1- 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องC209 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจจารณาปรับปรุงโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาในปีต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ระดับ

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง ดี
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจด้านการจัดโครงการ *
5
4
3
2
1
1.การประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม
2.สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3.สวัสดิการ อาหารกลางวัน อาหารว่าง มีความเหมาะสม
4.วันเวลาในการจัดมีความเหมาะสม
5.วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่สอน
ความพึงพอใจด้านความรู้ *
5
4
3
2
1
1.เนื้อหาทันสมัย และเหมาะกับผู้อบรม
2.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
3.สื่อในการอบรมมีความเหมาะสม
4.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม
5.ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ความพึงพอใจด้านการใช้ประโยชน์ *
5
4
3
2
1
1.ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ได้จริง
2.นักศึกษามีความเชื่อมั่นในการนำความรู้ไปใช้
3.การอบรมมีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต
4.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรม
สิ่งที่นักศึกษาประทับใจในการอบรม
Your answer
สิ่งที่นักศึกษาเห็นควรให้มีการปรับปรุงในการอบรม
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service