ประกาศรายชื่อและสถานะการชำระเงินของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอประกาศจากทางวิทยาลัยได้ที่
facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ หรือ www.warinice.ac.th
ระดับ ปวช.1
1.นางสาว พัชรี สุตัญตั้งใจ แผนกวิาชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินเรียนร้อย
2.นายณัฐพล วันสา แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง ชำระเงินเรียนร้อย
3.นายกฤษณะ แก้วดวงงาม แผนกวิชา ช่างยนต์ ชำระเงินเรียนร้อย
4.นายกฤษณ หงษ์ฉลาด แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง ชำระเงินเรียนร้อย
5.นางสาวทิพย์สุดาพร เเก้วบัวขาว แผนกวิาชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินเรียนร้อย
6.นายชัยวัฒน์ แก้วเพ็ชร แผนกวิาชา อิเล็กทรอนิกส์ ชำระเงินเรียนร้อย
7.นายธีรภัทร กลางวิชัย แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง ยังไม่ชำระเงิน
8.นางสาวศศิกานต์ โสพันธ์ แผนกวิชา ช่างยนต์ ยังไม่ชำระเงิน
9.นายปฏิพัฒน์ ชาติสาย แผนกวิชา ช่างยนต์ ยังไม่ชำระเงิน
10.นายศตวรรษ ผิวอ้วน แผนกวิชา ช่างโลหะการ ยังไม่ชำระเงิน
11.นายมนต์ชัย โคตมา แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ยังไม่ชำระเงิน
12.นาย ปิยะราช บังศรี แผนกวิชา ช่างยนต์ ยังไม่ชำระเงิน
13.นายสุรเชษฐ์ ชารีพันธ์ แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง ยังไม่ชำระเงิน
14.นางสาวฟารินดา วงศ์อินทร์ แผนกวิชา การตลาด ยังไม่ชำระเงิน
15.นายทักษิกร เขียววงศ์ แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง ชำระเงินเรียนร้อย
ระดับ ปวส.1
1.นางสาวฉัตรติญาพร ผ่องปัญญา แผนกวิาชา การบัญชี ชำระเงินเรียนร้อย
2.น.ส ขนิษฐา อาจหาญ แผนกวิาชา การบัญชี ชำระเงินเรียนร้อย
3.นางสาวเปรมวดี ทองบุตร แผนกวิาชา การตลาด ชำระเงินเรียนร้อย
4.นาย วายุ บุญทองดี แผนกวิาชา อิเล็กทรอนิกส์ ชำระเงินเรียนร้อย
5.นายสงบ ดีเสมอ แผนกวิาชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังไม่ชำระเงิน
6.นายฉัตรชัย มณีศรี แผนกวิาชา อิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ชำระเงิน
7.นางสาววราภรณ์ บรรพชาติ แผนกวิาชา การบัญชี ชำระเงินเรียนร้อย
8.นายศตวรรษ พาระหอม แผนกวิาชา เทคนิคยานยนต์ ยังไม่ชำระเงิน
9.นางสาวเพ็ญนภา เเก้วยอดคง แผนกวิาชา การบัญชี ยังไม่ชำระเงิน
10.นายวรภพ คำเคน แผนกวิาชา เทคนิคการผลิต ยังไม่ชำระเงิน
11.นาย จินตวัฒน์ จันทร์โสภา แผนกวิาชา อิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ชำระเงิน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy