แบบสอบถามในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียภาษาไทย (สำหรับชาววิกิพีเดีย)

*คำว่า วิกิพีเดีย ในแบบสอบถามชุดนี้หมายถึง วิกิพีเดียภาษาไทย เท่านั้น
**ท่านที่ทำแบบสอบถามบนมือถือหรือสมาร์ทโฟนอาจมีคำถามส่วนที่ล้นหน้าจอ ต้องเลื่อนหน้าจอจึงดูได้ครบครับ โดยเฉพาะส่วนที่ 3 คำตอบจะมีให้เลือก 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ครับ

แบบสอบถามนี้ใช้ในการศึกษาในหัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียภาษาไทย
สำหรับชาววิกิพีเดียหรือผู้มีส่วนร่วมในวิกิพีเดียภาษาไทยเท่านั้น

(สำหรับผู้ที่เคยใช้วิกิพีเดียภาษาไทยในการค้นหาข้อมูลเท่านั้น หรือไม่รู้จักวิกิพีเดีย กรุณาตอบแบบสอบถามนี้แทนครับ >> https://docs.google.com/forms/d/1cj_TLFSVd70cuFK9XbLl9-GiwlS16B5HdbprNeZNzhI/viewform?usp=send_form)

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2.ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับวิกิพีเดียภาษาไทย 3.แบบสำรวจความเห็น และ4.ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามครับ

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  เลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question