แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ต่อไป
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ตอนที่ 2 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ
จงตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
1. เพศ *
2. ระดับการศึกษา *
3. หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ท่านมีความต้องการหรือมีความคาดหวัง เกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ อย่างไร? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. Report Abuse - Terms of Service