แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรุณากรอก e-mail ชื่อ-นามสกุล และสังกัดสถานศึกษา ให้ถูกต้องเพื่อออกเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์ 70 % ระบบจะส่งเกียรติบัตรให้อัตโนมัติ
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
หน่วยงานหรือสถานศึกษา *
1. ปัจจุบันระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ คือ ระเบียบใด *
2. ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 คำว่า งานสารบรรณ มีความหมายว่าอย่างไร *
3. ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายว่าอย่างไร *
4. ข้อใด มิใช่ หนังสือราชการ *
5. หนังสือราชการ มีกี่ชนิด *
6. หนังสือสั่งการ มีกี่ชนิด อะไรบ้าง *
7. หนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร *
8. หัวข้อที่ถูกต้องในหนังสือ "คำสั่ง" คือข้อใด *
9. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง *
10. ชั้นความเร็ว ต้องประทับด้วยตัวอักษรสีใด และมีขนาดตัวอักษร เท่าไหร่ *
11. ข้อใดไม่ใช่ หนังสือประชาสัมพันธ์ *
12. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ *
13. ตราที่ใช้ประทับใน หนังสือประทับตรา ตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร *
14. หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้เก็บไว้นานกี่ปี *
15. หนังสือภายนอก การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือที่ถูกต้อง ตรงกับข้อใด *
16. หนังสือที่ได้รับจากภายนอก เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นอันดับแรก *
17. หนังสือภายนอก กับหนังสือภายใน ต่างกันในข้อใด *
18. การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไปใช้คําขึ้นต้นอย่างไร *
19. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือเวียน *
20. สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ และการพิมพ์หนังสือราชการให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยให้ส่วนราชการใช้รูปแบบตัวพิมพ์ใด และใช้ขนาดตัวอักษรเท่าใด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy