แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งไม่ส่งผลใด ๆ ต่อท่าน คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่อง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. อาชีพ *
Required
4. ระดับการศึกษา *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนตร  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย เช่น การใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.มีการติดประกาศอธิบายขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
3. มีการกำหนดระยะเวลาการให้บริการในแต่ละขั้นตอน
4. ให้บริการครอบคลุมและทั่วถึงคน การประชาสัมพันธ์
ด้านช่องทางการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีการประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางหรือวิธีการใช้บริการหลายช่องทาง
2.มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่หรือให้บริการ
3.ช่องทางการให้บริการมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ
4.มีอุปกรณ์ เครื่องมือและบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอกับการบริการ เช่น คอมพิวเตอร์
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
2.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น อย่างเต็มใจให้บริการ
3.มีความสามารถ และทักษะความชำนาญในการให้บริการ
4.สามารถอธิบาย ตอบข้อสงสัย ให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้
5.ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.สถานที่ให้บริการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริการ
3.มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น ที่นั่งรอ ที่จอดรถ
4.มีอุปกรณ์/เทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy