แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้รับบริการ เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 เพื่อจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง การให้บริการของสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ในปีต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสำรวจ
*
ตอนที่ 2 หน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการตณะศึกษาศาสตร์ ที่ท่านต้องการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
*
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัย ไมตรี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. บุคลากรมีความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถบริการได้อย่างถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. บุคลากรมีความรับผิดชอบ สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. บุคลากรมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีความธรรมาภิบาล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms