แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
Required
1.2 อายุ *
1.3 ประเภทบุคลากร *
1.4 ท่านมาติดต่อขอรับบริการกลุ่มงาน *
1.5  ปัจจุบันอาศัยอยู่เขต/อำเภอ จังหวัดใด *
ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
2.1 ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับ) ก่อน-หลัง มัความเสมอภาคเท่าเทียม
5. ความสะดวกที่ได้รับจาการบริการแต่ละขั้นตอน
6. ระยะเวลารอคอยก่อนได้รับบริการ
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสุภาพ กิริยามารยาของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความรวดเร็ว และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่ตั้งของอาคารที่พัก สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ หนังสือโทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ ที่จอดรถ เป็นต้น
3. สถานที่ให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบ
2.4 ด้านผลการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
2.5 โปรดระบุปัญหาในการใช้บริการ
2.6 โปรดระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22. Report Abuse