EXAME DO CAZADOR (I): Parte teórica
A proba teórica do exame do cazador da Xunta de Galicia consistirá en contestar por escrito un grupo de 60 preguntas tipo test con tres respostas alternativas, das que soamente unha é a correcta, sendo necesario acertar polo menos a metade delas. Con este exercicio que che propoñemos, darás un repaso completo a 30 preguntas das que se utilizan para facer o exame teórico e servirache de preparación para o verdadeiro exame teórico da Xunta de Galicia.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
É UN SERVIZO GRATUITO DE  UNITEGA
Con esta aplicación gratuíta poderás practicar facendo cuestionarios tipo TEST cun total de 30 preguntas. Ao completalos poderás saber o total de acertos e erros que cometiches. Podes repetir os cuestionarios tantas veces como desexes. As preguntas e as súas respostas irán variando de orde en cada intento que fagas. Nestes cuestionarios deberás responder a todas as preguntas para poder coñecer a nota final que obtiveches e os coñecementos teóricos que tes.
O macho de perdiz rubia, na época de celo e crianza, establece e defende un territorio?. *
1 point
Un exemplar dunha especie cinexética procedente dunha explotación cinexética provoca danos nunha finca particular, quén deberá indemnizar os danos? *
1 point
¿Quén pode conceder o permiso para a celebración de ganchos ou zapeos cando a caza dunha zona sometida a réxime cinexético común produza danos ? *
1 point
Cómo distinguiremos o sexo dun corzo no mes de novembro? *
1 point
A posta da perdiz rubia soe contar, normalmente, cun número de ovos: *
1 point
Si un cazador que está adestrando os seus cans, observa un comportamento anormal por exemplo dos coellos, que o fai sospeitar da existencia dunha enfermidade, debe: *
1 point
Cando no exercicio da caza, se cobre un exemplar dunha especie cinexética que porte algún tipo de anel ou marca identificadora, o cazador debe: *
1 point
Cando se está a franquear un obstáculo como pode ser saltar un valo, ou superar un peche de arame, cal das seguintes accións consideras a máis adecuada? *
1 point
En cál destes lugares non se podería cazar? *
1 point
Unha camada de lebre componse, xeralmente, de: *
1 point
Os cans empregados no exercicio da caza deben estar identificados? *
1 point
Cal destes animais supón o maior predador do xabaril en Galicia? *
1 point
Cal das seguintes especies non se reproduce en Galicia? *
1 point
Cál das seguintes especies non é cinexética en Galicia? *
1 point
O número máximo de puntas que pode presentar unha corna, considerada como normal, nun corzo é de: *
1 point
A xornada de caza remata: *
1 point
Unha persoa con idade menor de dezaseis anos pode practicar a caza: *
1 point
A qué altura do chan deben colocarse as sinais dos TECOR? *
1 point
Cál das femias das seguintes especies non posúen cornos? *
1 point
Cál destas especies non é cinexética en Galicia? *
1 point
No exercicio da caza, cando nos vaiamos a cruzar con outros cazadores: *
1 point
Qué cores terán as sinais de 2º orde? *
1 point
A maior poboación de paspallás preséntase en Galicia entre: *
1 point
Nun gancho realizado nun Tecor cobráronse un total de 4 xabaríls, a carne destes exemplares vai a serdistribuída entre os cazadores que participaron na cacería, ditos cazadores para realizar o transporte destes restos deben: *
1 point
No transcurso dun gancho, si un corzo sae a varios postos e é ferido nun deles e resulta morto e cobrado noutro distinto, a que cazador lle corresponde a peza de caza? *
1 point
Na práctica da caza do raposo na modalidade de gancho, ¿cal das municións seguintes non se debe empregar?: *
1 point
A caza dende embarcacións e vehículos automóbiles en movemento, está: *
1 point
¿Quén poderá solicitar a celebración de ganchos ou zapeos cando a caza dunha zona sometida a réxime cinexético común produza danos? *
1 point
As crías de xabaril nacen cunha pelaxe moi característica polo que se lles coñece como: *
1 point
A xornada de caza comeza: *
1 point
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy