สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์

แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (http://www.vachiraphuket.go.th) และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

  Captionless Image

  1.ข้อมูลทั่วไป

  ข้อมูลของผู้ทำแบบสอบถาม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

  1.จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
  2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
  3.คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
  4.การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
  5.การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  6.ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
  7.ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
  8.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  9.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
  Please enter one response per row

  3. ความพึงพอใจต่อการตอบคำถามทางเว็บบอร์ด(Forum)/อีเมล์(กรณีเคยใช้บริการ)

  1. เจ้าหน้าที่มีความรู้และตอบข้อซักถามได้อย่างดี
  2. คำตอบที่ได้รับเป็นประโยชน์
  3. คำตอบที่ได้รับตรงตามต้องการ
  4. ความรวดเร็วในการตอบคำถาม
  5. ความพึงพอใจโดยรวมในการตอบคำถาม
  Please enter one response per row

  4. ข้อมูลอื่น ๆ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question