แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของผู้รับบริการ ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ดูแลรับผิดชอบ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ประเภทผู้รับบริการ
ระบบที่ท่านรับบริการ
ส่วนที่ 2 ภาพรวมความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสามารถตอบสนอง ตรงตามความต้องการของท่าน
ระบบมีความสะดวกและใช้งานง่าย
ระบบทำงานได้ถูกต้อง
ระบบช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของท่าน
ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
เจ้าหน้าที่ให้ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service