જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી, વલસાડ દ્વારા આયોજિત એકમ કસોટી

ધોરણ :- 11 ( વિજ્ઞાન પ્રવાહ )
વિષય :- ગણિત
એકમ : 7. ક્રમચય અને સંચય
કુલ ગુણ : 25
તારીખ : 20/10/20
સમય : 9.00 a.m. to 10.00 p.m

સૂચના :-
1. ઓનલાઈન પરીક્ષાનો સમય 9.00 a.m. to 10.00 p.m નો રહેશે.
2. કુલ 25 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર રહેશે.
3. પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે વિદ્યાર્થીએ ઓછામાં ઓછા 9 ગુણ મેળવવાના રહેશે.
4. બધાજ પ્રશ્નો MCQ પ્રકારના છે અને બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત આપવાના રહેશે.
5. પ્રશ્નોના જવાબ માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
6. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થયા બાદ SUBMIT બટન પર ક્લિક કરો.
7. ત્યારબાદ VIEW SCORE પર કિલક કરવાથી રિઝલ્ટ જોઈ શકાશે.
વિદ્યાર્થીનું નામ (Student Name) : *
શાળાનું નામ( School Name ) : *
ધોરણ ( Std.) : *
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy