แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้ สำหรับผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลการทำงานของบุคคลที่ถูกประเมิน เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
3. ข้อเสนอแนะความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็นจริง เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีราชมงคลธัญบุรี
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service