แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ สถานศึกษาที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ การทำงาน
ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโรงเรียน ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความเป็นจริงมากที่สุด (คำตอบของคุณจะไม่มีการระบุชื่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน
คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลพื้นฐานของท่านก่อนทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
💠 คำนำหน้าชื่อ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) *
💠 ชื่อ - นามสกุล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) *
💠 หมายเลขบัตรประชาชน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy